چطور یک نمودار علیت را به نمودار انباره – جریان تبدیل کنیم؟

وقتی دانش ابتدایی درباره انباره و جریان را کسب می‌کنیم، می‌توانیم دیاگرام‌های علیت (Causal Loop Diagrams: CLDs) را به دیاگرام انباره و جریان تبدیل کنیم. در ادامه گام‌هایی را آورده‌ایم که پایه‌ای قوی برای فهم ارتباطات بین CLDها و انباره-جریان فراهم می‌کند و به فرآیند درهم‌ریخته این تبدیل، نظم می‌بخشد.

علاوه بر این فرآیند مورد نظر نحوه اندیشیدن در قالب انباره و جریان را با تاکید بر تقاوت بین جریان اطلاعات و مواد و اهمیت یکسان بودن واحدها در کل دیاگرام، تقویت می‌کند.

هر چند برای طی کردن فرآیند معمولا از نرم‌افزار ونسیم (Vensim) یا استلا (STELLA) که رایگان هستند استفاده می‌کنیم، می‌توان اینکار را با دست و کاغذ و قلم هم انجام داد.

با این حال با استفاده از نرم‌افزارهای مدلسازی، بعد از تغییر دیاگرام یک مدل کامپیوتری داریم که می‌توانیم روی آن سیاست‌های متفاوت را آزمایش کرده و ببینیم که سیستم چطور پاسخ می‌دهد.

در ادامه این چند گام را شرح می‌دهیم:

1- واحدهای اندازه‌گیری تمامی متغیرهای CLD را مشخص می‌کنیم

فرآیند با یک سوال ساده شروع می‌شود که بنیان گام‌های بعدی را پایه‌گذاری می‌کند: “واحد اندازه‌گیری هر یک از متغیرها در دیاگرام چیست؟”

مشخص کردن واحدها چند هدف مهم را قابل دسترسی می‌کند:

  • تفکر درباره حله‌های علیت را تقویت می‌کند، که گامی مهم به سمت تفکر در قالب انباره و جریان است.

 

  • کمک می‌کند تعیین کنیم کدام متغیرها زمان را در دل خود دارند و احتمالا همان‌ها متغیر جریان می‌باشند.

 

  • مقدمه‌ای فراه می‌کند برای اینکه تعیین کنیم کدام یک از متغیرها جا افتاده‌اند و نیاز است بعدا در فرآیند تبدیل، اضافه شوند.

 

برای مثال، در دیاگرام علت و معلولی زیر از یک چرخه عمر محصول، واحد اندازه‌گیری برای “استفاده کنندگان”، “مشتریان احتمالی” و “اندازه بازار”، نفر می‌باشد. واحد “خریداران محصول” نیز، نفر در ماه است.

 

 

2- متغیرهای انباره را شناسایی کرده و رسم می‌کنیم

گام بعدی این است که تعیین کنیم کدام یک از متغیرها از نوع انباره هستند. گام قبلی در مشخص کردن واحدها، باعث آسان‌تر شدن این مرحله می‌شود؛ چون در آن متوجه می‌شویم کدام متغیر در دل خود زمان را دارد و بدین ترتیب احتمالا یک متغیر جریان است.

البته باید دقت کنیم اینکه در واحد اندازه‌گیری یک متغیر زمان وجود داشته باشد، لزوما به معنی جریان بودن آن نیست. این موضوع به عملکرد کلی نمودار علیت بستگی دارد.

برای اینکه بابت صحت خود در مورد انباره یا جریان بودن یک متغیر مطمئن شویم، چند راهنمایی وجود دارد:

  • یک متغیر انباره را نمی‌توان به صورت آنی کم یا زیاد کرد (می‌توانیم شیر آب را ناگهان بیشتر باز کنیم اما سطح آب وان حمام در لحظه چندان تغییر نمی‌کند).

 

  • متغیرهای انباره از جنس انباشتگی هستند (به زبان ریاضی خاصیت انتگرالی و جمع شوندگی دارند).

 

  • متغیرهایی که در ترازنامه شرکت‌ها قرار می‌گیرند انباره می‌باشند (اما موارد موجود در صورت جریان وجه نقد جریان هستند).

در مثال زنجیره عمر محصول دو متغیر انباره داریم: مشتریان احتمالی و استفاده کنندگان

 

3- متغیرهای جریان را شناسایی و رسم می‌کنیم

وقتی انباره‌ها شناسایی شدند، تعیین متغیرهای نرخ (جریان) ساده خواهد بود: آن‌ها متغیرهایی هستند که به انباره‌ها اضافه یا کم می‌شوند. تنها یک جریان می‌تواند به سطح یک انباره اضافه کند یا از آن بکاهد.

بنابراین اگر یک متغیر به طور مستقیم روی یک انباره اثر می‌گذاشت و در واحد آن زمان موجود بود، با اطمینان می‌توان گفت که جربان است. در مثال قبل، تنها متغیر جریان خریداران محصول است.

4- جریان‌ها را به انباره‌ها و انباره‌ها را به جریان‌ها متصل می‌کنیم

اولین کار در این مرحله متصل کردن متغیرهای جریان به انباره‌هایی است که بر روی آن تاثیر می‌گذارند. اگر جریان تاثیر منفی بر روی انباره داشته باشد، آن را به عنوان خروجی در نظر می‌گیریم؛ در صورت مثبت بودن تاثیر، از نوع ورودی می‌باشد.

برای مثال، با افزایش جریان خریداران محصول، تعداد استفاده کنندگان افزایش می‌یابد، چرا که خریداران محصول به عنوان یک متغیر جریان ورودی برای تعداد دارندگان آن است. از طرف دیگر، با افزایش همین متغیر، انباره مشتریان بالقوه کاهش خواهد یافت.

وقتی تمامی متغیرهای نرخ را به انبارههای مربوطه متصل کردیم، باید برخی انباره‌ها به متغیر جریان را نیز در نظر بگیریم. چنین کاری معمولا مواقعی نیاز است که این تاثیر به صورت جریان اطلاعاتی باشد.

در یک دیاگرام حلقه علیت، چنین لینک‌هایی چه از جنس اطلاعات باشند (مثل نرخ سود) یا از جنس مواد (مثل محصولات مونتاژ شده)، به یک شکل نشان داده می‌شوند. اما در دیاگرام انباره و جریان، چنین لینک‌هایی مجزا هستند.

به طور مثال وقتی سیستم رشد جمعیت را بررسی می‌کنیم، نه تنها میزان زاد و ولد (متغیر نرخ) بر روی میزان جمعیت (متغیر حالت) تاثیر می‌گذارد، بلکه خود میزان جمعیت نیز تعیین کننده تعداد زاد و ولد سالیانه است.

 

 

5- مابقی متغیرها را افزوده و متصل می‌کنیم

در این مرحله هر متغیر دیگری را که تاکنون به عنوان انباره یا جریان، شناسایی نکرده بودیم، اضافه می‌کنیم. این متغیرهای کمکی از دو نوع هستند:

  • ثوابت: متغیرهایی که در بازه زمانی مد نظر ما مقدارشان هیچ تغییری نمی‌کند
  • متغیرهایی که صرفا نماینده محاسبات در مدل، بر مبنای متغیرهای انباره و جریان هستند

به عنوان مثال در دیاگرام چرخه عمر محصول، اندازه کل بازار یک متغیر کمکی ثابت است (برای ساده‌سازی فرض می‌کنیم اندازه بازار تغییر نمی‌کند). “نسبت دست نخورده بازار” هم یک متغیر کمکی است که یک محاسبه را نشان می‌دهد: مشتریان بالقوه تقسیم بر اندازه کل بازار.

سپس این متغیرهای جدید را به متغیرهایی که بر آن تاثیر می‌گذارند و از آن تاثیر می‌پذیرند، وصل می‌کنیم. توجه داریم که انباره‌ها می‌توانند بر متغیرهای کمکی تاثیر گذارند (مثلا مشتریان بالقوه بر نسبت بازار دست نخورده تاثیر می‌گذارد)، اما این متغیرها بر انباره‌ها تاثیری ندارند (فقط متغیرهای جریان بر انباره‌ها تاثیر می‌گذارند).

اگر به نظر می‌رسید که یک متغیر حتما باید بر یک انباره تاثیر گذارد، احتمالا باید یک متغیر جریان باشد که در مراحل قبلی نادیده گرفته شده است.

در این نقطه، مسیر اولیه برای ایجاد دیاگرام انباره و جریان تمام شده است. با این حال این فرآیند تبدیل، یک فرآیند تکرار شونده است؛ احتمالا نیاز است دورهای بیشتری از تعیین و خلق متغیرها را، پیش از اتمام دیاگرام، پشت سر گذارید.

علاوه بر این یک راه کلیدی برای اینکه دیاگرام تکامل بیشتری بیابد، این است که آن را به شکل محاسباتی درآوریم. به این معنی که مقادیر تمامی انباره‌ها و جریان‌ها بتوان از اطلاعات داخل دیاگرام محاسبه کرد.

علی‌رغم اینکه یک دیاگرام علت و معلولی نحوه ارتباط یک متغیر به دیگری را نشان می‌دهد، جزئیات کافی را فراهم نمی‌کند که به کمک آن بتوان مقدار یک متغیر را با توجه به مقادیر سایر متغیرها، محاسبه کرد. اما یک دیاگرام انباره-جریان، نماینده‌ای محاسبه‌پذیر از یک سیستم است.

برای اینکه چنین چیزی ممکن شود، هر متغیر باید به درستی تعریف شود و واحدهای صحیحی بگیرد و بعضا نیاز است متغیرهای جدیدی هم اضافه شود.

 

6- متغیرهای انباره و جریان را تعریف کرده و واحدها را چک می‌کنیم

تعریف کردن متغیرها شامل تعیین معادله‌ای می‌شود که به شما اجازه می‌دهد وقتی مقدار اولیه یک متغیر را دارید، مقادیر آن را در زمان‌های مختلف، با داشتن مقدار سایر متغیرها داخل دیاگرام، محاسبه کنید.

برای مثال تعداد دارندگان را اینطور تعریف می‌کنیم: تعداد دارندگان اولیه به علاوه مقدار ورودی خریداران محصول. در طول فرآیند تعریف کردن، احتمالا متوجه می‌شوید به متغیرهای بیشتری نیاز است تا واحدهای ورودی و واحدهای خروجی بر هم منطبق شوند.

کار را با انباره‌ها شروع می‌کنیم که تعریف کردنشان از بقیه ساده‌تر است. چون مقدار آن‌ها حاصل تفریق جریان خروجی از ورودی، به علاوه مقدار موجود اولیه می‌باشد (درواقع تاثیر جریان‌ها را انباشته می‌کنند). بنابراین تنها چیزی که نیاز دارند مقدار اولیه و واحدهای مشخص است.

 

می‌توان کاری را که در مراحل قبلی برای مشخص کردن واحدها انجام شده است، در این مرحله دوباره استفاده کنیم. از خود می‌پرسیم:

آیا انباره‌ها در حال انباشتن چیزهای صحیحی هستند؟

برای مثال در مورد چرخه عمر محصول، اگر “استفاده کنندگان” دلار را انباشته کند و “خریداران محصول” به واحد افراد باشد، بنابراین واحد متغیر “استفاده کنندگان” اشتباه است.

گام بعدی تعریف جریان‌هاست و سپس چک کردن واحدهایی که باید برایشان به کار گرفت. در مثالی که داشتیم، جریان “خریدران محصول” بر حسب تعداد نفرات در ماه، اندازه‌گیری می‌شود. این متغیر به داخل انباره‌ی “استفاده‌کنندگان” جریان می‌یابد.

اگر به جای آن “خریداران محصول” را بر حسب تعداد نفرات در ساعت اندازه می‌گرفتیم، اما کوچکترین گام زمانی که مد نظرمان است یک ماه می‌بود، در این صورت حتما باید واحد را به تعداد نفرات در ماه تغییر می‌دادیم.

تعیین واحد برای جریان‌ها نیز احتمالا منجر به یافتن متغیرهای دیگری می‌شود که نیاز است در دیاگرام اضافه کنیم.

 

7- اگر متغیر اضافه دیگری نیاز بود ایجاد کرده و آن را وصل می‌کنیم

وقتی که مطمئن شدیم انباره‌ها و جریان‌ها واحدهای مناسبی دارند، نیاز است دیگر متغیرها را بررسی کنیم. فرآیند تعریف کردن متغیرهای باقی‌مانده و بررسی انطباق واحدها، شبیه چیزی‌ست که برای تعریف جریان‌ها، توضیح دادیم.

دوباره ممکن است متوجه شویم به متغیرهای بیشتری نیاز داریم و بدین ترتیب تکرار دیگری از تعریف متغیر و چک کردن واحد را شروع کنیم.

وقتی تمامی متغیرهای لازم را تعریف کردیم و واحدها را یکسان نمودیم، تبدیل دیاگرام علیت به دیاگرام انباره جریان، تکمیل شده است. با این حال مدل همچنان محاسبه‌پذیر نیست. محاسبه “خریداران محصول” را در نظر بگیرید:

چه تعداد از مشتریان بالقوه که درباره محصول شنیده‌‌اند، در یک ماه موجود است؟

بدون دانستن این عدد، نمی‌توانیم مقدار جریان خریداران محصول را محاسبه کنیم. چیزی که نداریم درصد افرادی‌ست که درباره محصول شنیده‌اند و تصمیم به خرید آن دارند، که اسم آن را “احتمال خرید مشتریان بالقوه” می‌گذاریم.

با افزاودن این متغیر، اگر مقدار مشتریان بالقوه که درباره محصول شنیده‌اند را بدانیم، می‌توانیم تعداد خریداران را محاسبه کنیم.

اما مشخص شده است که نمی‌توانیم تعداد مشتریان بالقوه که در یک ماه درباره محصول می‌شنوند را داشته باشیم، چرا که نمی‌دانیم استفاده کنندگان به چند نفر درباره محصول اطلاع می‌دهند. بدون چنین اطلاعاتی نمی‌دانیم چند مشتریان بالقوه درباره محصول می‌شنوند.

اگر متغیر جدیدی به اسم “ارتباطات هر نفر” اضافه کنیم، آنگاه می‌توانیم تعداد مشتریان بالقوه که درباره محصول شنیده‌اند را تعیین کنیم (تعداد کل ارتباطات ایجاد شده توسط خریداران، ضربدر نسبت دست نخورده بازار).

با استفاده از این عدد و احتمال خریدِ مشتریان بالقوه، می‌توانیم تعداد خریداران را محاسبه کنیم. در این نقطه دیاگرام محاسبه‌پذیر است و فرآیندِ تبدیل کامل شده است.

تکرار اول

 

نسخه نهایی

فرآیند یادگیری

دنبال کردن صِرف دستورالعمل تبدیل، برای یادگیری نحوه ایجاد دیاگرام‌های انباره-جریان، کافی نیست. به همین علت، توصیه این است که مجموعه‌ای از این تبدیل‌ها را به کار گرفته و با انواع ساده آن شروع کنیم تا به مدل‌های پیچیده‌تر برسیم.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *