در سیستم پیچیده دینامیک، بال پروانه طوفان به پا می‌کند…

جمله معروفی هست که می‌گوید “ثابت ترین چیز در دنیای امروز تغییر است.” از مناسبات فرهنگی و اقتصادی گرفته تا رفتار و طرز زندگی مردم. این تغییرات گاهی درمدتی کوتاه…